Nanny bezpośrednio
od producenta

Kupując monitor oddechu bezpośrednio od nas, pomagają Państwo szpitalom.

Warunki sprzedaży na www.monitornanny.pl

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejsze Warunki sprzedaży regulują prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego przy sprzedaży towaru w sklepie internetowym na stronie www.monitornanny.pl (zwanym dalej „sklepem internetowym”).
  2. Zamawiając towary w sklepie internetowym, kupujący potwierdza, że przed złożeniem zamówienia zapoznał się z niniejszymi Warunkami sprzedaży oraz Warunkami gwarancji i reklamacji sklepu internetowego www.monitornanny.pl (niniejsze Warunki sprzedaży oraz Warunki gwarancji i reklamacji łącznie zwane dalej również „Regulaminem”) oraz, że się z nimi zgadza. Regulamin jest integralną częścią umowy kupna towarów w sklepie internetowym.
  3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego, a tym samym możliwa jest jego archiwizacja, drukowanie lub inna forma powielania zgodnie z wyborem kupującego, przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia.
  4. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy i sprzedającym jest firma handlowa: JABLOTRON ALARMS a.s., numer identyfikacyjny: 286 68 715, siedziba: Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 4567/33, kod pocztowy 466 01, Czechy. Spółkę wpisano do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ústi nad Labem, sekcja B, suplement 1957
  5. Kupujący oznacza konsumenta lub inny podmiot prawny w rozumieniu ustawodawstwa Republiki Czeskiej kupujący towar w sklepie internetowym.
  6. Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Zamówienie i zawarcie umowy kupna
  1. Wszystkie towary w sklepie internetowym są prezentowane w sposób informacyjny i mają charakter bezadresowego zaproszenia do przedstawienia propozycji zawarcia umowy kupna, przy czym sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna towaru. Umowa kupna zostaje zawarta z chwilą przesłania przez sprzedającego podsumowania zamówienia na adres e-mail kupującego podany w zamówieniu.
  2. Kupujący jest świadomy, że wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym prowadzi do zawarcia umowy kupna ze sprzedającym na towary wymienione w zamówieniu kupującego.
  3. Kupujący wybiera towary w sklepie internetowym, wybierając odpowiednie pole bezpośrednio w aplikacji internetowej i określając swoje wymagania dotyczące liczby sztuk, adresu dostawy itp. W ten sposób automatycznie dochodzi do wypełnienia formularza zamówienia w sklepie internetowym przez kupującego.
   1. Kupujący ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i, jeśli to konieczne, usunięcia lub anulowania całego zamówienia przed wysłaniem zamówienia.
   2. Złożenie zamówienia następuje w chwili kliknięcia przycisku “Wyślij zamówienie”
   3. Jeśli formularz zamówienia nie zostanie poprawnie wypełniony, kupujący jest automatycznie powiadamiany o nieprawidłowo wprowadzonych danych, a zamówienie nie jest wysyłane, dopóki błędy nie zostaną poprawione.
  4. Sprzedający potwierdza kupującemu, że kupujący złożył zamówienie bez zbędnej zwłoki po jego złożeniu, bezpośrednio w aplikacji internetowej, w której kupujący złożył zamówienie.
  5. Sprzedający przesyła podsumowanie zamówienia kupującemu bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu jego zamówienia.
  6. Podsumowanie zamówienia zawiera co najmniej:
   1. adres dostawy,
   2. dane kontaktowe kupującego,
   3. podsumowanie zamówionego towaru,
   4. cenę jednostkową towaru i cenę całkowitą, tj. cena zakupu, w tym podatki i opłaty oraz koszty związane z dostawą towaru,
   5. sposób zapłaty za zamówienie,
   6. sposób dostawy towaru.
  7. Jeżeli kupujący nie otrzyma podsumowania zamówienia nie później niż 2 (dwa) dni robocze po złożeniu zamówienia, umowa kupna nie będzie uważana za zawartą.
  8. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku wątpliwości co do kosztu zamówienia lub ważności danych kontaktowych kupującego, sprzedający jest uprawniony do wysłania kupującemu żądania potwierdzenia złożonego zamówienia. W takich przypadkach umowa kupna zostaje zawarta dopiero po potwierdzeniu przez kupującego.
  9. Umowa jest zawierana w języku polskim.
  10. Informacje o poszczególnych etapach technicznych prowadzących do zawarcia umowy kupna towaru w sklepie internetowym wynikają z wyżej opisanej procedury wyboru i zamawiania towaru i zawierania umowy kupna. 
  11. Dokumenty użyte do zawarcia umowy kupna są archiwizowane przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie są dostępne dla osób trzecich. W przypadku zainteresowania sprzedający zapewni kupującemu dostęp do archiwizowanej umowy kupna. Ponadto sprzedający wypełnia swój obowiązek wynikający z ustawy nr 268/2014 Sb., O wyrobach medycznych, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „ustawą nr 268/2014 Sb.”) i przechowuje przez określony czas do wglądu wszystkie dokumenty dotyczące sprzedawanych wyrobów medycznych. 
  12. W przypadku, gdy kupujący jest przedsiębiorcą, który kupuje towary w celu ich odsprzedaży, zobowiązuje się do sprzedaży towarów zakupionych w sklepie internetowym innym osobom zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności, jeżeli towar jest wyrobem medycznym, zgodnie z przepisami ustawy nr 268/2014 Sb., o wyrobach medycznych, z późniejszymi zmianami i powiązanymi przepisami.
 3. Ceny i warunki płatności
  1. Towary są sprzedawane po cenach zawartych w umowie. Ceny te są zawsze wymienione w sklepie internetowym wraz z wszystkimi podatkami i opłatami związanymi ze sprzedażą danych towarów zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
   1. W niektórych przypadkach do ceny towaru jest dodatkowo naliczany koszt dostawy towaru klientowi (np. koszt pakowania, dostawy do kupującego lub koszt zapłaty ceny zakupu).
   2. Przy zakupie towarów, w których jest to wyraźnie zaznaczone w sklepie internetowym nie ponosi się kosztów dostawy.  
   3. Koszt dostawy jest podany kupującemu w koszyku przy zamawianiu towarów, jest więc zawsze dostępny i widoczny przed złożeniem zamówienia.
  2. Koszty korzystania ze środków komunikacji na odległość (np. koszty połączenia internetowego) poniesione przez kupującego korzystającego z nich przy zawieraniu umowy kupna ponosi kupujący, a ich wysokość zależy od warunków uzgodnionych przez kupującego z usługodawcą.
  3. Kupujący ma gwarantowaną cenę towaru obowiązującą w momencie zamawiania towaru.
  4. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu w momencie zawarcia umowy kupna. Zastosowanie paragrafu 2119 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami (zwanego dalej „Kodeksem cywilnym”) jest wykluczone.
  5. Zapłata ceny zakupu oraz w stosownych przypadkach, kosztów dostawy dokonywana jest:
   1. przy odbiorze, gdy towar jest dostarczany;
   2. kartą płatniczą za pośrednictwem bramki płatniczej, gdzie kupujący zostaje przekierowany natychmiast po wysłaniu zamówienia do sprzedającego;
   3. za pośrednictwem usługi PayPal.
  6. Sprzedający dostarcza kupującemu dokument podatkowy dotyczący sprzedaży towarów wraz z towarem.
 4. Warunki dostawy
  1. Towar jest dostarczany na adres kupującego podany w zamówieniu, poprzez:
   1. Usługi transportowe GLS
   2. Usługi transportowe DHL
  2. Akceptując niniejsze warunki, kupujący przyjmuje do wiadomości, że warunki dostawy określone poniżej przez sprzedającego zależą od dostępności towaru, zwykłej ilości zamawiania poszczególnych towarów i bieżących możliwości operacyjnych sprzedającego. Sprzedający zazwyczaj przekazuje towar do wysyłki następnego dnia roboczego po zawarciu umowy kupna w przypadku zamówień z płatnością przy odbiorze, odpowiednio następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu kwoty zakupu na koncie sprzedającego, w przypadku płatności ceny zakupu kartą kredytową lub poprzez PayPal.
  3. Jeżeli towar nie może zostać wysłany w wyżej wymienionym terminie, częściowo lub wcale, kupujący zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki o nowej oczekiwanej dacie wysyłki lub o ostatecznym odstąpieniu od umowy kupna przez sprzedającego. 
  4. Towar uznaje się za doręczony przez dostarczenie na właściwy adres wysyłki. Jeśli kupujący nie zostanie osiągnięty pod podanym przez kupującego adresem dostawy, przesyłka jest przechowywana w zwykły sposób.
  5. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania transportowego przy dostawie towaru. Jeśli opakowanie transportowe jest uszkodzone, kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki lub może napisać z przewoźnikiem dokument dotyczący uszkodzenia.
  6. Po otrzymaniu przesyłki kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki bez zbędnej zwłoki, w tym jej kompletności i integralności.
  7. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony z przyczyn leżących po stronie kupującego lub zostanie dostarczony dopiero po ponownej próbie jego dostarczenia, a w konsekwencji sprzedający poniesie dodatkowe koszty związane z dostawą, sprzedający może zażądać od kupującego zapłaty.
  8. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą odebrania towaru. Jeżeli jednak kupujący jest przedsiębiorcą, który kupuje towary w celu odsprzedaży, ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi transportującemu towar do kupującego. Prawo własności do towarów przechodzi na kupującego w momencie pełnej zapłaty ceny zakupu przez kupującego.
 5. Odstąpienie od umowy kupna
  1. Odstąpienie od umowy kupna przez kupującego, który jest konsumentem:
   1. kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny i bez żadnych sankcji w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania towaru; odstąpienie rozwiązuje umowę od początku.
   2. kupujący ponosi koszty zwrotu towaru.
   3. odstąpienie musi być dokonane na piśmie za pośrednictwem powiadomienia przesłanego na adres sprzedającego, o którym mowa w art. I. ust. 4 niniejszych Warunków sprzedaży.
   4. kupujący może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia, dostępnego za pośrednictwem hiperłącza tu (klikni),lub innego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Kupujący nie jest zobowiązany do skorzystania z przykładowego formularza w celu odstąpienia od umowy kupna.
   5. kupujący jest zobowiązany zwrócić sprzedającemu kompletny towar w tym dokumentację, w stanie nieuszkodzonym, bez żadnych zniszczeń, bez śladów użytkowania lub zużycia oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu, nie później niż 14 (czternaście) dni od odstąpienia od umowy kupna; kupujący jest odpowiedzialny wobec sprzedającego za zmniejszenie wartości towaru, które powstało w wyniku obchodzenia się z tym towarem w sposób inny niż wynika to z jego charakteru i właściwości; sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie pieniężne z roszczenia kupującego o zwrot ceny zakupu.
   6. sprzedający jest zobowiązany zwrócić kupującemu środki, w tym koszty dostawy towaru, otrzymane od niego na podstawie umowy kupna, nie później niż 14 (czternaście) dni od prawidłowego zwrotu towaru dokonanego przez kupującego; środki w przypadku płatności kartą lub gotówką przy odbiorze będą zwrócone na konto bankowe kupującego, podane w pisemnym odstąpieniu od umowy kupna a w przypadku płatności przez PayPal na konto PayPal podane w zamówieniu.
  2. Odstąpienie od umowy kupna przez kupującego, który jest konsumentem:
   1. kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna tylko w przypadkach, gdy zezwala na to prawo.
   2. z chwilą odstąpienia od umowy umowa wygasa, wówczas gdy zgodnie z prawem okazanie przez kupującego zamiaru odstąpienia od umowy zostanie dostarczone na adres sprzedającego określony w art. I. ust. 4 niniejszych Warunków sprzedaży.
   3. w odniesieniu do procedury regulowania praw i obowiązków kupującego i sprzedającego związanych z odstąpieniem, obowiązuje art. V ust. 1 lit. b., c., d., e. tych Warunków sprzedaży podobnie.
  3. Odstąpienie od umowy przez sprzedającego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna, jeżeli:
   1. kupujący, który wybrał płatność kartą płatniczą za zamówienie, nie zapłaci ceny zakupu w ciągu 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia
   2. nie jest w stanie zrealizować zamówienia w rozsądnym terminie po otrzymaniu zamówienia kupującego lub nie jest możliwe dostarczenie towaru w długim okresie, lub
   3. kupujący nie zapewnia niezbędnej współpracy przy odbiorze towaru.
  4. Jeśli towary są dostarczane bezpłatnie („prezent”) wraz z towarem, są one dostarczane pod warunkiem, że umowa kupna pozostanie skuteczna. W przypadku odstąpienia od umowy wygasa również umowa podarunkowa prezentu, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu prezentu wraz z towarem.
 6. Prawa z tytułu wadliwego działania, gwarancja jakości, odpowiedzialność za szkody
  1. Prawa kupującego z tytułu wadliwego działania, gwarancja jakości towaru oraz odpowiedzialność sprzedającego za szkodę są regulowane w Warunkach gwarancji i reklamacji.
  2. Korzystając z towaru, kupujący jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji zawartych w dokumentacji towaru, w szczególności instrukcji obsługi.
 7. Obowiązki kupującego wynikające ze szczególnego charakteru towaru
  1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niektóre produkty oferowane w sklepie internetowym mają charakter wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy nr 268/2014 Sb. i podlegają szczególnym obowiązkom. Produkty te są wyraźnie oznaczone w sklepie internetowym jako wyroby medyczne.
  2. Zawierając umowę kupna, kupujący zobowiązuje się, że przed użyciem produktu oznaczonego jako wyrób medyczny uważnie przeczyta jego instrukcję obsługi oraz warunki używania, a także starannie zaznajomi się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach u dzieci. Jeśli kupujący ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące takiego produktu, nie może go używać i jest zobowiązany do skontaktowania się ze sprzedawcą w celu uzyskania porady.
  3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania sprzedającego w przypadku zdarzenia niepożądanego związanego z produktem, który jest wyrobem medycznym, który nabył od sprzedającego w sklepie internetowym, w celu wypełnienia obowiązku sprawozdawczego nałożonego ustawą nr 268/2014 Sb.
 8. Przepisy końcowe
  1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
   1. sklep internetowy może nie być dostępny przez całą dobę, zwłaszcza biorąc pod uwagę niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania używanego do prowadzenia sklepu internetowego;
   2. sprzedający nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich pozycji oferowanych towarów;
   3. sprzedający nie jest związany obowiązkowo czy fakultatywnie, żadnymi kodeksami postępowania w odniesieniu do działania sklepu internetowego.
  2. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu i cen towarów w sklepie internetowym. Do umowy kupna między sprzedającym a kupującym ma zastosowanie Regulamin oraz ceny towaru obowiązujące w dniu wysłania zamówienia przez kupującego. Podmiot świadczący opublikuje zaktualizowany Regulamin w odpowiedni sposób na swojej stronie internetowej co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed jego wejściem w życie.
  3. Stosunki prawne dotyczące zakupu towarów w sklepie internetowym, które nie są regulowane niniejszym Regulaminem, podlegają ponadto przepisom prawnym Republiki Czeskiej, w szczególności kodeksowi cywilnemu. Wszelkie spory rozstrzygane są przez czeskie sądy.
  4. Przyjęcie oferty z odchyleniem jest wykluczone (§ 1740 ust. 3 Kodeksu cywilnego). W przypadku przedsiębiorców wykluczone jest stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego o umowach adhezyjnych (§ 1799 i § 1800 Kodeksu cywilnego).
  5. Konsument ma prawo do pozasądowego rozwiązania sporu. Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz), która jest również właściwym organem do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, nadzoruje przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy nr 634/1992 Sb., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami. Konsument może zwrócić się do czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej ze skargą lub propozycją pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego powstałego w związku z umową. Konsument może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów w celu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, która jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16. 03. 2020 roku.
JABLOTRON ALARMS a.s

Udostępnij artykuł

Lekarka online

Państwa maleństwo źle śpi lub ma bóle brzuszka? Nasza lekarka Lucie Skalova, która sama jest mamą, chętnie podpowie, jak pomóc dziecku w takiej sytuacji.

Słownik pojęć

Czym jest SIDS i co oznacza kalibracja?
Tutaj znajdziesz słownik używanych
przez nas pojęć.
 
 

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź, o co najczęściej pytają inni rodzice. Dowiedz się wszystkiego o funkcjach, instalacji i obsłudze Nanny.

Zostań sprawdzonym sprzedawcą Nanny

Stań się częścią Nanny Family i przedstaw rodzicom unikatowy produkt, który zapewni bezpieczeństwo ich dzieciom a im samym spokojny sen. Doceniamy dobrze wykonaną pracę a naszym partnerom oferujemy wsparcie i długoterminowy rozwój.

Witamy!

Dołącz do zespołu Nanny

Jesteś mamą, która używała naszego monitora oddechu dla swojego dziecka lub uważasz, że nasz produkt jest po prostu świetny? Szukasz dodatkowego źródła dochodu? Jesteś influencerką i chcesz pomóc ratować życie dzieci?

Dołącz do nas