Nanny bezpośrednio
od producenta

Kupując monitor oddechu bezpośrednio od nas, pomagają Państwo szpitalom.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (www.monitornanny.pl)
(dalej "Polityka")
obowiązująca od dnia 16. 03. 2020 r.

Mając na uwadze, że:

 1. Firma JABLOTRON ALARMS a.s., numer identyfikacyjny: 286 68 715, z siedzibą pod adresem Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, Republika Czeska, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ústí nad Labem, sekcja B, suplement 1957 (dalej „Administrator”) ma świadomość znaczenia ochrony danych osobowych i prywatności osób fizycznych;
 2. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym na stronie www.monitornanny.pl (zwanym dalej również „Sklepem internetowym”) przekazuje Administratorowi niektóre dane, które mogą mieć charakter danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ze zmianami (zwanej dalej „RODO”);
 3. Podczas gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupujących i danych osobowych innych Podmiotów, które Administrator otrzymuje w związku z działaniem Sklepu internetowego, Administrator postępuje zgodnie z prawem Unii Europejskiej i Republiki Czeskiej;
 4. Celem tej Polityki jest wypełnienie obowiązku informowania wobec Podmiotów danych osobowych wynikającego z RODO;
 5. Niniejsza Polityka dotyczy Kupujących i innych Podmiotów danych osobowych w przypadku, gdy korzystanie ze Sklepu internetowego wiąże się z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora;

Oznajmuje się następującą politykę:

 1. POJĘCIA
  1. Kupujący oznacza osobę dokonującą zakupów w Sklepie internetowym.
  2. Wiadomość handlowa oznacza wiadomość informacyjną, marketingową, reklamową lub handlową (i) w formie elektronicznej (cyfrowej) wysyłanej pocztą elektroniczną; lub (ii) w formie papierowej pocztą.
  3. Dane osobowe do celów niniejszej Polityki oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które przetwarzane są w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
  4. Administrator danych osobowych to osoba, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe Podmiotów niezbędne do zawarcia umowy kupna. Kategorie danych osobowych oraz zakres i cel takiego przetwarzania są określone w niniejszej Polityce.
  5. Podmiot do celów niniejszej Polityki oznacza Kupującego lub każdą inną osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z zakupem w Sklepie internetowym, a zatem jest w pozycji Podmiotu danych osobowych wobec Administratora.
  6. Pojęcia nie zdefiniowane wyraźnie w niniejszej Polityce mają znaczenie wynikające z RODO.
 2. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH
  1. Inni przetwarzający i odbiorcy danych osobowych. Administrator jest uprawniony do korzystania z usług firm zewnętrznych i osób, które mają dostęp do danych osobowych lub przetwarzają je dla Administratora. Te osoby są odbiorcami danych osobowych. Do takich osób należą:
   1. dostawcy usług programistycznych i serwisowych dla Administratora związanych z samą aplikacją Sklepu internetowego;
   2. operatorzy środowiska technologicznego, w którym prowadzony jest Sklep internetowy lub przetwarzane są dane związane z jego działaniem (np. Operator serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja Sklepu internetowego lub administratorzy systemów informatycznych);
   3. operatorzy bramek płatniczych (w ramach zapłaty za cenę zakupu);
   4. dostawcy usług pocztowych i usług komunikacji elektronicznej (w ramach zwykłej komunikacji);
   5. dostawcy usług transportowych (w ramach dostawy towarów);
   6. dostawcy usług reklamowych związanych z ofertą towarów sprzedawanych w sklepie internetowym;
   7. doradcy i przedstawiciele Administratora w zakresie ochrony jego uzasadnionych interesów, w szczególności w dziedzinie prawa, podatków i rachunkowości;
   8. urząd certyfikacji, na przykład w kontekście audytu zgodności z normami ISO;
   9. dostawcy usług archiwizacji i likwidacji zgodnie z obowiązkami prawnymi Administratora,
   10. spółki należące do holdingu Jablotron w związku z innymi usługami lub produktami holdingu;
   11. towarzystwa ubezpieczeniowe zajmujące się sprawami ubezpieczeniowymi;
   12. sądy i komornicy w związku z wykonywaniem prawa;
   13. organy administracji państwowej, w tym organy ścigania w trakcie wykonywania ustawowych obowiązków Administratora.
  2. Przekazywanie danych osobowych poza UE. Administrator jest również uprawniony do zaangażowania w proces przetwarzania organizacje międzynarodowe i Podmioty przetwarzające w tak zwanych krajach trzecich, tj. Poza Unią Europejską, a zatem w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza UE.
  3. Informacje o przetwarzających i odbiorcach. Na żądanie Podmiotów danych osobowych przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego Administrator przekazuje więcej informacji o osobach zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych.
  4. Przetwarzanie zgodnie z RODO. Wszystkie osoby zaangażowane przez Administratora w przetwarzanie danych osobowych spełniają wymogi RODO. Podczas przetwarzania danych osobowych wszyscy pracownicy Administratora są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych, które przetwarzają w trakcie swojej pracy.
  5. Fizyczna lokalizacja danych osobowych. Dane osobowe znajdują się na serwerach i w repozytoriach danych będących własnością Administratora lub kontrolowanych przez Administratora i znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej, dokładnie w Czechach. Serwery i repozytoria danych są utrzymywane i zarządzane z odpowiednią wiedzą fachową zgodnie z przepisami europejskimi i czeskimi. Administrator zapewnił odpowiedni poziom bezpieczeństwa serwerów i pamięci. Dane osobowe mogą być przesyłane w tych krajach między poszczególnymi urządzeniami technologicznymi i komputerowymi (w tym serwerami i repozytoriami danych) będącymi pod kontrolą lub będącymi własnością Administratora.
  6. Ujawnianie informacji osobom trzecim. Dane osobowe Podmiotów danych osobowych nie będą udostępniane w żaden sposób w formie publicznie dostępnego rejestru.
  7. Marketing bezpośredni. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego w oparciu o swój uzasadniony interes. Osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się tej metodzie przetwarzania.
  8. Cele statystyczne i analityczne. Administrator jest uprawniony do anonimizacji danych osobowych do celów statystycznych i analitycznych. W takim przypadku nie jest to już przetwarzanie danych osobowych.
 3. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I CZAS PRZETWARZANIA
  1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych w związku z zawieraniem umów kupna i ich realizacją:
   1. informacje umożliwiające identyfikację Kupującego, w szczególności jego imię i nazwisko, datę urodzenia;
   2. adres Kupującego, w szczególności miejsce przebywania/ zamieszkania lub adres dostawy;
   3. dane kontaktowe Kupującego, w szczególności jego adres e-mail i numer telefonu;
   4. informacje dotyczące płatności, w szczególności dane bankowe i numer konta;
   5. informacje o historii zakupów i płatności Kupującego.
  2. W innych przypadkach Administrator może również przetwarzać inne dane osobowe za dobrowolną zgodą Kupującego.
  3. Cel przetwarzania danych osobowych uzyskanych od Kupującego. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3.1, przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy kupna zawartej z Kupującym i dostarczenia zamówionego towaru. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonywanie zawartych umów. Dane osobowe są również wykorzystywane w celach marketingowych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora w zakresie marketingu bezpośredniego, ponieważ marketing bezpośredni jest uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu RODO.
  4. Czas przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora tylko przez czas niezbędny do wypełnienia jego zobowiązań wynikających z zawartych umów kupna w Sklepie internetowym oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Administratora w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i indywidualnymi dostawami towarów na podstawie zawartych umów kupna z Kupującymi.
 4. INFORMOWANIE PODMIOTÓW O ICH PRAWACH
  1. Podmiot danych osobowych jest uprawniony do korzystania z praw określonych poniżej w zakresie i na warunkach określonych w rozdziale III rozporządzenia RODO za pośrednictwem formularza elektronicznego pod tym linkiem https://gdpr.jablotron.cz lub e-mailem gdpr@jablotron.cz.
  2. Prawa Podmiotów danych osobowych są następujące:
   1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych: Podmiot ma prawo uzyskać potwierdzenie od Administratora, czy przetwarza dane osobowe na jego temat. Jeżeli dane osobowe Podmiotu są przetwarzane, Podmiot ma prawo dostępu do tych danych i do informacji, na przykład o celach i zakresie przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych i o ich źródle. Podmiot ma również prawo zażądać kopię przetwarzanych danych osobowych.
   2. Prawo do poprawki: Podmiot ma prawo zażądać od Administratora poprawienia błędów w danych osobowych dotyczących Podmiotu bez zbędnej zwłoki.
   3. Prawo do usunięcia: Jeśli wystąpi którykolwiek z powodów określonych w RODO (np. dane osobowe nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane, lub jeśli zgoda podmiotu zostanie odwołana), Podmiot ma prawo, aby Administrator bez zbędnej zwłoki usunął dane osobowe dotyczące Podmiotu. Z tego prawa nie można jednak korzystać bez ograniczeń, usunięcie nie nastąpi, na przykład, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zobowiązania prawnego wynikającego z ogólnie obowiązujących przepisów.
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Podmiot ma prawo nakazać Administratorowi ograniczyć przetwarzanie w przypadkach określonych w RODO. Obejmuje to na przykład sytuację, w której podmiot zaprzecza dokładności danych osobowych, a ograniczenie będzie obowiązywać, dopóki Administrator zweryfikuje dokładność danych osobowych.
   5. Prawo do przenoszenia danych: W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane automatycznie i w wyniku zgody Podmiotu lub umowy, Podmiot ma prawo do przekazania mu danych osobowych przez Administratora w strukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także prawo przekazania tych danych innemu administratorowi danych osobowych. Podmiot ma również prawo, aby Administrator przekazał te dane bezpośrednio innemu administratorowi danych, jeżeli jest to technicznie wykonalne.
   6. Prawo do sprzeciwu: Podmiot ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn specyficznych dla swojej konkretnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą, gdy takie dane osobowe są przetwarzane, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub jest konieczne w ramach wykonywania władzy publicznej lub ponieważ jest to konieczne dla celów uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym profilowania na podstawie tych postanowień. Podmiot ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego.
   7. Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie: Podmiot ma prawo nie być przedmiotem żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która ma wobec niego skutki prawne lub ma na niego podobnie znaczący wpływ. Prawo to nie ma jednak zastosowania we wszystkich przypadkach, np. gdy decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między Podmiotem a Administratorem.
 5. WYRAŻENIE ZGODY I PRAWO DO JEJ WYCOFANIA W DOWOLNYM MOMENCIE
  1. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Podmiotu, Podmiot może ją wycofać w dowolnym momencie.
  2. Cofnięcie zgody oraz jej udzielenie jest dobrowolnym wyborem Podmiotu. Administrator nie jest uprawniony do zmuszania Podmiotu do podjęcia takich działań ani do karania go w jakikolwiek sposób za brak wyrażenia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem (tj. jej wycofanie nie ma mocy wstecznej).
  3. Podmiot może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazaną Administratorowi za pośrednictwem linku: https://gdpr.jablotron.cz/.
 6. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH I REKLAMACJE
  1. Podmiot ma prawo w dowolnym momencie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora i wykonywaniem swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych.
  2. W razie potrzeby można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem formularza elektronicznego pod następującym linkiem: https://gdpr.jablotron.cz/ lub pocztą elektroniczną na adres: gdpr@jablotron.cz.
  3. Podmiot jest również uprawniony do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOT
  1. Podanie danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy kupna, jest warunkiem zawarcia umowy i dostawy towarów między Administratorem a Kupującym.
  2. Podanie danych osobowych do przetwarzania uzależnionego od zgody osoby, której dane dotyczą, nie jest obowiązkowe. Nie udzielenie zgody nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji dla Podmiotu.
  3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadkach, gdy ich przetwarzanie wynika bezpośrednio z przepisów prawa.
 8. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL, SMS, MMS I WIADOMOŚCI HANDLOWYCH KUPUJĄCEMU
  1. Wysyłanie wiadomości. Administrator jest uprawniony do wysyłania Kupującemu (i) wiadomości elektronicznych na jego adres e-mail; (ii) wiadomości SMS / MMS na numery udostępnione przez Kupującego Sprzedającemu w ramach korzystania ze Sklepu internetowego o wszelkich działaniach, zdarzeniach lub faktach dotyczących Administratora lub działania Sklepu internetowego.
  2. Wiadomości handlowe. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Administrator jest uprawniony do przesłania Kupującemu wiadomości handlowych na dane kontaktowe podane przez Kupującego dotyczące podobnych produktów lub usług zakupionych przez Kupującego od Administratora. To uprawnienie powstaje jednak tylko w przypadku, że (i) ze strony Kupującego nie doszło do odmowy; lub (ii) że Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych. Podmiot może odmówić wysyłania wiadomości handlowych w dowolnym momencie. Ta możliwość będzie zamieszczona w każdej poszczególnej wiadomości.
 9. COOKIES
  1. Cookies. Niektóre dane osobowe są zawarte w plikach cookies używanych przez Administratora w Sklepie internetowym. Szczegóły dotyczące stosowania plików cookies można znaleźć na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce cookies_nanny.pl.pdf
Udostępnij artykuł

Lekarka online

Państwa maleństwo źle śpi lub ma bóle brzuszka? Nasza lekarka Lucie Skalova, która sama jest mamą, chętnie podpowie, jak pomóc dziecku w takiej sytuacji.

Słownik pojęć

Czym jest SIDS i co oznacza kalibracja?
Tutaj znajdziesz słownik używanych
przez nas pojęć.
 
 

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź, o co najczęściej pytają inni rodzice. Dowiedz się wszystkiego o funkcjach, instalacji i obsłudze Nanny.

Zostań sprawdzonym sprzedawcą Nanny

Stań się częścią Nanny Family i przedstaw rodzicom unikatowy produkt, który zapewni bezpieczeństwo ich dzieciom a im samym spokojny sen. Doceniamy dobrze wykonaną pracę a naszym partnerom oferujemy wsparcie i długoterminowy rozwój.

Witamy!

Dołącz do zespołu Nanny

Jesteś mamą, która używała naszego monitora oddechu dla swojego dziecka lub uważasz, że nasz produkt jest po prostu świetny? Szukasz dodatkowego źródła dochodu? Jesteś influencerką i chcesz pomóc ratować życie dzieci?

Dołącz do nas